telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Povinnosti podnikateľov v roku 2016

Zakladatelia s.r.o. by si mali v roku 2016 dať pozor na dodržanie týchto povinností:

  • Základné imanie a peňažné vklady spoločníkov
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • Návrh na zápis do obchodného registra
  • Povinnosti voči daňovému úradu
  • Zriadenie prevádzkarne
  • Elektronická registračná pokladnica a povinnosti jej používania
  • Povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Základné imanie a peňažné vklady spoločníkov

Jednotlivé peňažné vklady do základného imania sa vkladajú v hotovosti správcovi vkladov, ktorým je jeden zo spoločníkov, respektíve bezhotovostne na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladov v banke. Bankový účet je vedený na meno správcu. Po zápise spoločnosti do obchodného registra, čiže po jej vzniku je správca povinný bezodkladne odovzdať tieto vklady základného imania.

Rozdiel medzi založením a vznikom s.r.o. 

Kým založenie spoločnosti nastáva podpísaním spoločenskej alebo zakladateľskej listiny (v závislosti od počtu spoločníkov), vznikom spoločnosti sa rozumie samotný zápis do obchodného registra.

Nepeňažné vklady do spoločnosti

 

Hodnotu nepeňažného vkladu určuje znalecký posudok. Určenie sumy by mala obsahovať aj spoločenská respektíve zakladateľská listina. Nepeňažné vklady by mali byť splatené ešte pred základného imania do obchodného registra odovzdaním správcovi vkladov. Suma v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka nesmie byť vyššia ako suma určená znaleckým posudkom, môže však byť nižšia.

Pri nepeňažných vkladoch, ktoré si vyžadujú zápis do osobitnej evidencie (ak je nepeňažným vkladom napríklad automobil alebo nehnuteľnosť), po vzniku spoločnosti je potrebné previesť tieto vlastnícke práva zo spoločníka na spoločnosť. Slúži nato osobitná evidencia, na pričom návrh na zápis do nej by mal byť podľa zákona § 60 ods podaný štatutárnym orgánom najneskôr do 15 dní od vzniku spoločnosti.

Nepeňažný vklad – automobil

V tomto prípade je povinnosťou spoločnosti požiadať o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Učiniť tak treba do 15 dní odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Z vlastníctva a používania automobilu pri podnikaní vychádzajú aj ďalšie povinnosti. Nevyhnutné je uzatvorenie povinného zmluvného poistenia a podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Nepeňažný vklad - nehnuteľnosti

V prípade nehnuteľností musí spoločník pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra písomne vyhlásiť návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra a overený úradným podpisom ho odovzdať správcovi vkladov.

Následne má štatutárny orgán 15 dní od vzniku spoločnosti na podanie podanie spomínaného návrhu. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musí spoločnosť podať do 31. januára nasledujúceho roka po nadobudnutí nehnuteľnosti.

Okrem vyššie spomenutého je povinnosťou štatutárneho orgánu vyhotoviť písomnú správu s opisom nepeňažného vkladu, o spôsobe jeho ocenenia a tiež o údaji o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote započítanej na vklad spoločníka. S vyhlásením, že nenastali okolnosti, ktoré by výrazne zmenili hodnotu nepeňažného vkladu vyjadrenú v pôvodnom ocenení, takto vyhotovenú správu do 30 dní odo dňa splatenia vkladu ukladá túto správu do zbierky listín obchodného registra.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Nevyhnutnou povinnosťou každej s.r.o. je oprávnenie na vykonávanie príslušnej podnikateľskej činnosti. Ak sa spoločnosť zaoberá činnosťami označovanými ako voľné, remeselné alebo viazané živnosti, potrebuje získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Ako získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení 

Oprávnenie sa získava buď osobne alebo elektronicky prostredníctvom portálu  www.slovensko.skwww.slovensko.sk.

Najneskôr do 90 dní od založenia spoločnosti (alebo od doručenia oprávnenia na podnikanie) musí byť návrh na zápis spoločností podaný jednou z vyššie spomenutých foriem. 

Poplatky v súvislosti so zápisom spoločnosti do obchodného registra 

Výška súdnych poplatkov závisí od toho, či ste podali návrh na zápis elektricky alebo osobne. Pri zápisu spoločnosti osobne je výška súdneho poplatku 331,50 eur, pri elektronickom podaní len 165,75 eur.

Povinnosti voči daňovému úradu

Ako prvé potrebuje spoločnosť získať súhlas správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Ak potvrdenie spoločník nezíska, teda výška nedoplatku na cle zakladateľa s. r. o. v úhrne presahuje 170 eur, spoločnosť nemôže byť založená.

Po založení spoločnosti, sa musí s.r.o. zaregistrovať na daň z príjmov a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala oprávnenie podnikať, u právnických osôb deň zápisu do obchodného registra.

Splniť túto povinnosť je možné aj na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

V rámci svojej činnosti budú spoločnosti prináležať aj ďalšie daňové povinnosti. Ak spoločnosť začne zamestnávať pracovnú silu, musí o tejto skutočnosti oboznámiť daňovému úradu (do 30 dní odo dňa nástupu zamestnanca do práce), stane sa tak platcom dane z príjmov zo závislej činnosti za zamestnanca.

 

Odvádzanie dane z pridanej hodnoty 

Spoločnosť má možnosť sama sa rozhodnúť, či sa chce stať platiteľom DPH alebo nie. V prípade, že chce byť platiteľom DPH, podá na daňovom úrade žiadosť o registráciu pre túto daň.

V určitých prípadoch môže daňový úrad uložiť povinnosť zložiť zábezpeku na DPH. Ak ju spoločnosť zloží, stane sa platcom DPD, naopak ak ju nezloží a nebude platcom.

 

Zriadenie prevádzkarne

Každá s.r.o. vykonáva spoločnosť v určitých priestoroch, ktoré sa môžu ale nemusia považovať aj za prevádzkareň. Posudzuje to zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak má spoločnosť prevádzkareň zriadenú musí to oznámiť:

  • živnostenskému úradu
  • daňovému úradu
  • obci, v ktorej je umiestnená

a musí požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky.

 

Elektronická registračná pokladnica a povinnosti jej používania

 

Po zakúpení elektronickej registračnej pokladnice musí spoločnosť požiadať daňový úrad o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, pri žiadosti je potrebné predložiť knihu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiškálnej tlačiarne.

Pokladnicu môže priviesť do prevádzky len servisná organizácia, ktorá má na to oprávnenie. Povinnosť vlastniť a používať elektronickú registračnú pokladnicu sa vzťahuje len na tie s.r.o., ktoré budú prijímať tržby za predaj tovaru a služieb uvedených v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

V prípade poisťovní vznikajú spoločnosti záväzky a povinnosti až keď sa stane zamestnávateľom. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zamestnávajúca spoločnosť povinná prihlásiť sa registra zamestnávateľov. Urobí tak prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, najneskôr však do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov musí spoločnosť do ôsmich pracovných dní odo dňa, v ktorom začala zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že sa stala platiteľom poistného, a to prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného. Za rovnakých podmienok tiež musí zdravotnej poisťovni oznámiť aj zamestnancov, za ktorých bude zdravotné poistenie platiť. Dlhodobou povinnosť je zdravotnej poisťovni pravidelne predkladať Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v lehote do troch dní od výplatného termínu.

Povinnosťou spoločnosti ako zamestnávateľa je tiež prihlásiť svojich zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Následne musí Sociálnej poisťovni pravidelne predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie najneskôr do výplatného termínu za príslušný kalendárny mesiac.

Ak má spoločnosť uzatvorenú s konateľom alebo spoločníkom mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu, žiadne povinnosti voči Sociálnej a zdravotnej povinnosti jej nevznikajú.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava