telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Prechod zo živnosti na s.r.o. a povinnosti podnikateľa

Prechod zo živnosti na s.r.o. a povinnosti podnikateľa

Ako prvé je pri tejto transformácií dôležité ukončenie prevádzkovania živnosti fyzickou osobou. Následne môže byť založená samotná spoločnosť právnickej osoby.

 

Ukončenie podnikania formou živnosti 

 

Ani ukončenie živnosti sa nezaobíde bez povinností, ktoré je potrebné splniť. Jednou z nich je samotné zrušenie živnosti. Zrušenie sa realizuje oznámením miestnemu príslušnému živnostenskému úradu (poprípade odboru živnostenského podnikania okresného úradu, jednotnému kontaktnému miestu), na mieste v závislosti od bydliska prevádzkovateľa živnosti.

 

Oznámenie má formu formulára, ide o takzvané „Oznámenie o ukončení podnikania“.Je to jednostranný formulár, v ktorom je potrebné uviesť identifikačné údaje a deň, ku ktorému má byť živnosť zrušená. Ukončenie podnikania si nevyžaduje žiaden správny poplatok.

 

Ak živnostník v oznámení neuvedie neskorší deň, živnosť bude zrušená v nasledujúci deň po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Zrušene živnosti je možné oznámiť aj elektronicky, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Ak sa živnostník rozhodne ukončiť živnosť online, potrebuje nato elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu a solídne softvérové a hardvérové vybavenie.

 

Akonáhle bude živnosť zrušená obdržítepotvrdenie o ukončení podnikania, ktoré je dôležité pre preukázanie ukončenia živnosti iným inštitúciám.

 

Zrušenie živnosti a daňové priznanie

Ako fyzická osoba prevádzkujúca živnosť ste mohli pri svojej činnosti viesť jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky. Od toho závisí aké daňové a účtovné povinnosti vás pri živnosti neminú.

Ak ste viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo ku dňu skončenia podnikania ste povinní uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. V prípade jednoduchého účtovníctva je potrebné v peňažnom denníku pri uzavretí účtovných kníh zaúčtovať uzávierkové účtovné operácie, ktorými sa zvyšujú alebo znižujú príjmy a výdavky. Výsledok hospodárenia sa tak bude rovnať rozdielu medzi príjmami zahrňovanými do základu dane a daňovými výdavkami a bude základom dane z príjmov.

 

Pokiaľ ste ale viedli podvojné účtovníctvo, výsledok hospodárenia je rozdiel výnosov a nákladov. Keďže aj tu potrebujete zistiť základ dane z príjmov, musíte upraviť o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

 

Podnikateľom, ktorí si v zdaňovacom období zrušili živnosť Zákon o dani z príjmov § 17 ods8. ukladá osobitné povinnosti týkajúce sa úpravy základu dane z príjmov. Tieto povinnosti sa pritom líšia v závislosti od toho či viedli jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo či si uplatňovali paušálne výdavky.

 

Lehota na podanie daňového priznania je rovnaká ako počas podnikania. Podáva sa do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (do konca marca). Pokiaľ živnostník viedol účtovníctvo, musí do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vložiť ju do registra účtovných závierok.Nemôže to byť však po termíne na podanie daňového priznania.

 

Oznamovacie povinnosti po ukončení živnosti

V súvislosti s ukončením živnosti vznikajú fyzickej osobe aj určité oznamovacie povinnosti, voči inštitúciám, ktoré treba splniť. Ide hlavne o oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.

 

Keďže sa vám po zrušení živnosti zmení platiteľ poisteného, voči zdravotnej poisťovni vám vzniká oznamovacia povinnosť. Podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov ste povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti.

 

Tým, že sa rozhodne fyzická osoba skončiť prevádzkovanie živnosti, stráca oprávnenie na podnikanie. Preto stráca aj povinnosť platiť daň z príjmov. Podľa § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov je fyzická osoba povinná do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie.

 

O zrušenie registrácie na daň z príjmov však môžete požiadať hneď pri zrušení živnosti na jednotnom kontaktnom mieste. V takomto prípade máte povinnosť najneskôr do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň z príjmov daňovému úradu vrátiť takzvanú bielu kartičku a DIČ, čiže osvedčenie o registrácii.

 

Aj keď vám pod zrušení živnostizaniká aj povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, od roku 2015 však túto skutočnosť podľa novely § 228 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nemusíte oznamovať Sociálnej poisťovni.

 

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri prevode živnosti na s.r.o. spôsobom ukončenia živnosti a následným založením spoločnosti si ako budúca právnická osoba budete musieť splniť aj povinnosti pri zakladaní s.r.o.

Vzniku samotnej s.r.o. predchádza jej založenie, ktoré predstavuje množstvo aktivít, ktoré budete musieť v tejto súvislosti splniť. Ako prvé je potrebné spísanie zakladateľskej listiny, respektíve spoločenskej zmluvy, ak spoločnosť zakladá viac ako jedna osoba. Podpisy všetkých zakladateľov musia byť úradne overené.

Ďalším dôležitým krokom je zvolenie si osoby, ktorá bude zastávať funkciu konateľa a tiež správcu vkladov do spoločnosti.

 

Keďže s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur, každý zakladateľ spoločnosti potrebuje získať súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra.

 

Aj keď ste živnosť zrušili, aj v prípade obchodnej spoločnosti budete potrebovať na vykonávanie vašej činnosti živnostenské oprávnenie. Musíte tiež túto skutočnosť ohlásiť odboru živnostenského podnikania okresného úradu (jednotnému kontaktnému miestu) príslušnému podľa svojho sídla.

 

Ešte pred samotným vznikom spoločnosti bude potrebné splatiť základné imanie. Konkrétne v minimálnej výške 5000 eur. Na záver je potrebné podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Následne môže s.r.o. vzniknúť zápisom do obchodného registra.

 

Prevod podnikového majetku do novovzniknutej s.r.o.

Majetok, ktorý Vám slúžil na podnikanie ako fyzickej osobe – živnostníkovi, Vám bude pravdepodobne celý alebo sčasti naďalej slúžiť na podnikanie prostredníctvom s.r.o. Preto je pri prechode zo živnosti na s.r.o. potrebné tento majetok previesť na novovzniknutú s.r.o. Po zrušení živnosti sa tento majetok stane Vašim súkromným (neobchodným) majetkom. Možností, ako ho previesť na s.r.o., je niekoľko - napríklad formou vkladu do základného imania, jeho predajom alebo darovaním novovzniknutej s.r.o.

Vklad majetku do základného imania s.r.o.

Vklady do spoločnosti môžu mať peňažnú aj nepeňažnú formu. V prípade peňažného vkladu sa tento vklad ocení menovitou hodnotou. Nepeňažné vklady vložené do spoločnosti sú upravené v ustanoveniach § 59 a § 59b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Do spoločenskej zmluvy (Zakladateľskej listiny) je potrebné uviesť nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie sumy v akej sa tento nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

 

Nepeňažné vklady sa oceňujú znaleckým posudkom. Suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka môže byť aj nižšia. Oceňovanie takéhoto druhu majetku je špecifické aj pri určení dani z príjmov. Spoločnosť s ručením obmedzeným, teda prijímateľ tohto vkladu môže na daňové účely nepeňažný vklad oceniť buď v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách.

 

Postup, akým sa nepeňažný vklad ocení na daňové účely môže byť rôzny hlavne v závislosti od druhu majetku, ktorý je predmetom tohto ocenenia. Ocenenie tohto vkladu v pôvodných cenách upravujú ustanovenia § 17d zákona o dani z príjmov. Ustanovenia § 17b zákona o dani z príjmov sa zas venujú oceneniu nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách.

 

V prípade vkladateľa nepeňažného vkladu, pre ktorého rozdiel medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku je ostatným príjmom, ktorý zahrňuje do základu dane platia osobitné ustanovenia § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

 

Darovanie a predaj majetku vlastnej s.r.o. 

Pri darovaní alebo predaji majetku sa na vás budú vzťahovať aj pravidlá transferového oceňovania, keďže sa vo vzťahu k spoločnosti považujete za závislé osoby. Transakcie, ktoré prebiehajú medzi Vami a Vašou spoločnosťou by sa mali uskutočňovať v obvyklých cenách.

 

Predaj majetku vlastnej s.r.o.

Okrem vkladu do základného imania môže s.r.o. získať majetok, ktorý predtým používala v rámci živnosti predajom. Takýto majetok sa na účtovné aj daňové účely oceňuje obstarávacou cenou, ktorá sa rovná cene, za ktorú spoločnosť tento majetok kúpila.

 

Stále ste však predajcom majetku vy ako fyzická osoba, preto treba brať do úvahy daňové dopady predaja majetku predtým zahrnutého do obchodného majetku.Príjmy z predaja nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku sa totiž do piatich rokov od ich vyradenia z obchodného majetku podľa § 8 zákona o dani z príjmov považujú za ostatný príjem.

 

Ak by fyzická osoba účtovala v podvojnom účtovníctve alebo viedla daňovú evidenciu, pri skončení podnikania by musela vykonať osobitné úpravy základu dane z príjmov. Pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob, ktoré boli predtým zahrnuté do obchodného majetkusa zahrnie do základu dane iba rozdiel medzi prevyšujúcou cenou, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané a cenou nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.

 

Darovanie majetku vlastnej s.r.o.

Ďalším spôsobom ako previesť majetok na novovzniknutú s.r.o. je jeho darovanie. Takto nadobudnutý majetok sa v účtovníctve oceňuje reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak predpokladáme, že darovanie majetku prebehne skôr ako po uplynutí piatich rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku, z daňového hľadiska bude ocenený vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. f) a g) zákona o dani z príjmov.

Vstupná cena odpisovaného majetku bude na daňové účely jeho zostatková cena zistená u darcu, čiže daňová zostatková cena ku dňu zrušenia živnosti. Vstupná cena majetku vylúčeného z odpisovania bude na daňové účely jeho obstarávacia cenazistená u darcu.

Ak máte záujem o prechod zo živnosti na s.r.o., neváhajte nás kontaktovať a radi Vám s tým pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava