telefón facebook google + youtube
logo

Blog

06.01.2024

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu

Žiadosti o udelenie prechodného pobytu musí osobne podať štátny príslušník tretej krajiny (ďalej len "žiadateľ") na policajnom útvare, pokiaľ sa legálne zdržiava na území Slovenskej republiky. V tomto prípade nie je možné právne zastúpenie prostredníctvom plnej moci ani pomocou advokáta či iného zástupcu; osobná účasť je nevyhnutná.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania môžu podávať len cudzinci, ktorí sú na území Slovenska oprávnene v rámci bezvízového styku alebo sa na ňom zdržiavajú na základe víz typu D. V prípade víz typu C nie je možné podať žiadosť o udelenie pobytu na Slovensku. Ak cudzinec nemôže podať žiadosť o udelenie pobytu priamo na Slovensku, môže to urobiť na zastupiteľstve v krajine, ktorej je občanom alebo v ktorej má nahlásený pobyt.

Žiadosť sa musí podať na oficiálnom tlačive. Pri podávaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny predložiť platný cestovný doklad a všetky potrebné doklady ustanovené zákonom. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, zastupiteľstvo alebo policajný útvar neprijmú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. V prípade odmietnutia prijatia žiadosti poskytnú žiadateľovi písomné informácie o potrebných dokladoch na predloženie, aby sa jeho žiadosť mohla prijať. Výnimkou je iba žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ktorú zastupiteľstvo alebo policajný útvar neprijme len v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny nevydá platný cestovný doklad.

Kto môže získať prechodný pobyt za účelom podnikania?

Cudzinec, ktorý podniká alebo plánuje podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba (živnostník), vykonáva alebo bude vykonávať činnosť v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. V druhom prípade sa to týka jednotlivca, ktorý bol ustanovený valným zhromaždením slovenskej obchodnej spoločnosti napríklad ako jej konateľ.

Potrebné prílohy k žiadosti.

1. Platný cestovný doklad.

2. Dve farebné fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm, zobrazujúce aktuálny vzhľad.

3. Poplatok vo výške 232 EUR, pričom 24,50 EUR predstavuje suma za doklad o pobyte, 3 EUR je poplatok za doručenie dokladu o pobyte na určenú adresu (v prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade je poplatok za podanie žiadosti o pobyt 240 EUR).

Nasledujúce doklady nesmú byť staršie ako 90 dní:

4. V prípade, že cudzinec pôsobí ako štatutár obchodnej spoločnosti: a) Výpis z obchodného registra (postačuje online verzia, nemusí byť preložený originál), b) Zápisnica z valného zhromaždenia so overenými podpismi spoločníkov o ustanovení žiadateľa za štatutára (napr. konateľa sro), ak sa udeľuje pobyt na území SR. V prípade cudzinca z krajín OECD môže byť zapísaný do obchodného registra ako štatutár aj bez pobytu na území SR, preto postačí iba výpis z obchodného registra, v ktorom je už uvedený, a nie je potrebná zápisnica o vymenovaní.

5. V prípade, že cudzinec pôsobí ako živnostník: Osvedčenie zo živnostenského registra.

6. Ak je žiadateľ vlastníkom bytu na území SR: Výpis z listu vlastníctva (postačuje online verzia, nemusí byť použiteľný na právne úkony). V prípade nájmu: Nájomná zmluva so overenými podpismi všetkých vlastníkov, vrátane cudzinca, alebo čestné vyhlásenie vlastníkov o poskytnutí ubytovania.

7. Výpis z registra trestov z materskej krajiny a z krajiny, kde sa zdržiaval viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov za tri roky dozadu. Výpisy musia byť apostilované/superlegalizované a oficiálne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.

8. Potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa, potvrdzujúce finančné zabezpečenie vo výške aspoň 12-násobku životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR, čo zodpovedá približne 2.600 EUR).

9. Potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v banke na obchodné meno sro, potvrdzujúce finančné zabezpečenie vo výške aspoň 100-násobku životného minima (21.500 EUR), ak bude podnikať ako štatutár obchodnej spoločnosti, alebo 20-násobku životného minima (približne 4.300 EUR), ak bude cudzinec pôsobiť ako živnostník.

Všetky dokumenty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť oficiálne preložené slovenským prekladateľom. Ak sa úradný preklad robí v zahraničí, musí byť overený príslušnou slovenskou ambasádou v danej krajine.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, avšak maximálne na tri roky. Je potrebné zdôrazniť, že prechodný pobyt je viazaný na špecifický účel. Ak žiadateľ plánuje vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, je potrebné podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, má možnosť študovať počas jeho trvania. Vďaka udelenému prechodnému pobytu môže cudzinec opustiť a opäť vstúpiť na územie Slovenskej republiky v dobe, na ktorú mu bol pobyt schválený.

Finančné zabezpečenie cudzinca

K finančnému zabezpečeniu cudzinca, ako bolo uvedené vyššie, platí, že výpis zo svojho bankového účtu zriadeného na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí musí cudzinec okrem iného preukázať aj finančné zabezpečenie svojho pobytu. Zákon požaduje, aby zostatok na jeho účte bol vo výške životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR) na každý mesiac pobytu; v prípade, že dĺžka pobytu presiahne jeden rok, finančné zabezpečenie musí byť preukázané vo výške dvanásobku životného minima. Ak cudzinec žiada o prechodný pobyt pre svoje dieťa za účelom zlúčenia rodiny, finančné zabezpečenie pre tohto potomka musí byť preukázané v polovičnej výške.

Navyše, cudzinec je povinný preukázať finančné zabezpečenie pre svoju podnikateľskú činnosť. Na tento účel predkladá potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť identický s účtom otvoreným na meno fyzickej osoby (cudzinca), vo výške:

- Dvadsaťnásobku životného minima, ak ide o štátnu príslušníka tretej krajiny, ktorý podniká ako fyzická osoba,

- Stonásobku životného minima, ak ide o štátnu príslušníka tretej krajiny, ktorý podniká ako štatutárny orgán právnickej osoby (napr. bankový výpis spoločnosti).

V prípade, že sú potvrdenia vyhotovené v zahraničnej banke, je tiež potrebné predložiť obraty za posledné 3 mesiace.

Požiadavky na ubytovanie.

Ubytovanie musí spĺňať požiadavky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V súlade s uvedeným musí byť obytná plocha bytu nižšieho štandardu najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu. V prípade, že žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého plánovaného obdobia prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o zlúčenie rodiny, musí preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania so štátnym príslušníkom tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

Povinnosti po udelení povolenia na pobyt (výpis z obchodného registra, lekársky posudok, poistenie)

Osoba, ktorá je občanom tretieho štátu a získala prechodný pobyt, musí v priebehu 30 dní od vydania pobytového dokladu poskytnúť polícii lekársky posudok, ktorý potvrdzuje jej zdravotný stav bez ohrozenia verejného zdravia. Toto lekárske vyšetrenie je možné absolvovať prostredníctvom spoločnosti medicalcontrol.sk, ktorá poskytuje služby v 7 mestách na celom území Slovenskej republiky.

Táto povinnosť však neplatí v prípade, ak:

1. Ide o udelenie prechodného pobytu na účely plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

2. Ide o cudzinca, ktorý má uznaný status Slováka žijúceho v zahraničí.

3. Ide o cudzinca, ktorý má uznaný status osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

4. Ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Lekársky posudok potvrdzujúci zdravotný stav nesmie byť starší ako 30 dní.

V minulosti bolo vyžadované, aby osoba občianstva tretieho štátu, ktorá získala prechodný pobyt na účely podnikania, poskytla do 60 dní od vydania pobytového dokladu aj výpis z obchodného registra fyzickej osoby - podnikateľa, obchodnej spoločnosti alebo družstva uvedeného v žiadosti. Táto povinnosť však v súčasnosti neplatí.

Štátny príslušník tretieho štátu musí tiež odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od vydania pobytového dokladu doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. V prípade podnikania ako živnostník bude poistený v rámci verejného zdravotného poistenia (VšZP, Union, Dôvera). Ak podniká ako štatutár obchodnej spoločnosti, môže mať komerčné zdravotné poistenie cudzinca. Informácie o poistení cudzincov sú dostupné priamo na uvedenom odkaze.

Kde požiadať o udelenie prechodého pobytu?

Od decembra 2022 platí, že pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, trvalého pobytu na päť rokov, tolerovaného pobytu a národného víza je možné si dohodnúť termín na akejkoľvek cudzineckej polícii, a nie ste obmedzení na konkrétne oddelenie.

Okrem prípadov:

  • pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru
  • pre obnovu prechodného pobytu,
  • podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas,
  • podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu,
  • podanie žiadosti o zmenu účelu alebo druhu pobytu ,
  • podanie žiadosti o overenie pozvania,
  • pre podanie žiadosti o výrobu dokladov o pobyte.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava