telefón facebook google + youtube
logo

Blog

12.06.2019

Prevádzkovanie taxislužby od 1.04.2019

Podmienky pre prevádzkovanie taxislužby sú upravené v zákone č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V decembri 2018 bol v NRSR prijatý zákon, ktorým sa menovaný zákon novelizoval. Jeho účinnosťou od apríla sa vďaka nemu zásadným spôsobom zmenili pravidlá prevádzkovania taxislužby.

Získanie oprávnenia pre prevádzku taxislužby je jednoduchšie

Oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

 • má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie,
 • je spôsobilý v plnom rozsahu na právne úkony,
 • je bezúhonný (fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutár právnickej osoby),
 • má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, môže mať aj jedno vozidlo na leasing alebo jedno požičané vozidlo.

Podmienka finančnej spoľahlivosti sa úplne zrušila

Do 31. marca 2019 platilo, že oprávnenie pre prevádzku taxislužby bolo možné vydať len takej osobe, spĺňajúcej podmienky finančnej spoľahlivosti. Finančná spoľahlivosť sa u prevádzkovateľov preukazuje sumou 1 000 eur na každé vozidlo taxislužby, a to buď súvahou, otváracou súvahou, alebo výkazom o majetku a záväzkoch potvrdenými audítorom, prípadne daňovým poradcom. Prevádzkovatelia mohli finančnú spoľahlivosť preukazovať rovnako aj zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.

Táto podmienka sa úplne zrušila. Po novom už začínajúci a ani existujúci prevádzkovatelia taxislužby nebudú musieť preukázať finančnú spôsobilosť. Vďaka tejto zmene sa stalo prevádzkovanie taxislužby prijateľnejšie.

Zrušenie podmienky odbornej spôsobilosti v taxislužbe

Ďalšou z podmienok na vydanie oprávnenia pre prevádzkovanie taxislužby platnej do konca marca bol doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Doklad sa dal získať po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej skúšky pred komisiou. Od apríla odborná spôsobilosť už nie je podmienkou na získanie koncesie pre prevádzkovanie taxislužby. Zrušenie tejto podmienky je tak ďalšou zo zmien vyplývajúcich z novely zákona o cestnej doprave, ktorej cieľom je zjednodušiť prevádzkovanie podnikania a uľahčiť do neho vstup novým záujemcom.

Zmeny v požiadavkách na vodičov taxislužby

Úprava zákona o cestnej doprave taktiež prináša dôležité zmeny aj v požiadavkách kladených na samotných vodičov. Aj naďalej môže byť vodičom len osoba, ktorá je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Zmenili sa však aj podmienky týkajúce sa toho, komu môže byť tento preukaz vydaný .

Preukaz vodiča vozidla taxislužby je možné vydať tomu, kto je:

 • držiteľom vodičského oprávnenia oprávňujúceho viesť vozidlo taxislužby,
 • spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
 • psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
 • bezúhonný.

V získavaní preukazu vodiča vozidla taxislužby sa zmenilo toho ešte viac. Vodič taxislužby už nemusí byť aspoň tri roky držiteľom vodičského oprávnenia, nemusí mať aspoň 21 rokov a nemusí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti, získanou písomnou a ústnou skúškou pred skúšobnou komisiou. Na druhej strane, kto chce byť vodičom taxislužby, musí byť zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla.

Na tento účel sa musí budúci vodič taxislužby podrobiť lekárskej prehliadke (posúdenie zdravotnej spôsobilosti) a psychologickému vyšetreniu (posúdenie psychologickej spôsobilosti) u príslušných lekárov.

Vodič taxislužby môže mať aj 18 rokov a nemusí spĺňať odbornú spôsobilosť.

Podrobnosti novelizuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 90 tohto predpisu). Dávame do pozornosti, že podľa tohto zákona sú vodiči taxislužby povinní sa podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam a pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov. Ak vodič vozidla taxislužby túto povinnosť nesplní, bude mu preukaz vodiča vozidla taxislužby následne odňatý.

Povinnosti vodičov taxislužby pri poskytovaní dopravných služieb

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä:

 • prepraviť cestujúceho z dopredu dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy,
 • používať odnímateľné alebo pevné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby, okrem modrej, červenej či oranžovej,
 • naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
 • umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,
 • uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len po súhlase cestujúceho alebo na základe jeho návrhu, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
 • vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
 • mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy.

V porovnaní so stavom, ktorý platil do apríla, došlo v povinnostiach vodiča taxislužby k niekoľkým zmenám. Napríklad vodič vozidla taxislužby už nemusí mať vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho umiestnený preukaz vodiča vozidla taxislužby.

Do apríla mohol vodič taxislužby zobrať iného cestujúceho len so súhlasom aktuálne prepravovaného cestujúceho alebo na základe jeho návrhu. Ak napríklad prvý cestujúci cestoval z bodu A do bodu C a prechádzal cez bod B, tak ak chcel taxikár vziať z bodu B druhého cestujúceho, musel na to získať súhlas prvého cestujúceho. Od apríla sa vodič vozidla taxislužby už nemusí pýtať či môže vziať aj ďalšieho cestujúceho.

Zmena sa dotkla aj strešného svietidla vozidiel taxislužby. Do apríla mohlo mať toto svietidlo len žltú farbu. Po novom bude môcť mať akúkoľvek farbu okrem modrej, červenej a oranžovej.

Zmeny týkajúce sa požiadaviek na vozidlá taxislužby

Novela zákona o cestnej doprave pomerne zásadným spôsobom mení aj požiadavky na samotné vozidlá taxi. Prevádzkovať taxislužbu od apríla je možné v podstate s hocijakým vozidlom, ktoré je zaevidované v koncesii a spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke tak, ako aj každé iné vozidlo. Po novom tak už nemusí umožňovať prepravu aspoň 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo mať batožinový priestor s objemom aspoň 375 litrov. Od apríla je možné prevádzkovať taxislužbu aj s najmenšími autami.

Taktiež vozidlo taxislužby nemusí mať aspoň troje vstupné dvere do priestoru pre vodiča a cestujúcich. Pomerne zásadnou zmenou je aj zrušenie obmedzenia týkajúceho sa veku vozidla, podľa ktorého vozidlo taxislužby mohlo mať nanajvýš osem rokov odo dňa, v ktorom bolo uvedené do prevádzky. Taxislužbu od apríla je teda možné prevádzkovať aj so staršími autami.

Ako vozidlo taxislužby bude možné použiť takmer akékoľvek vozidlo.

Prevádzkovanie dispečingu taxislužby – nový typ podnikania

Nová úprava zákona o cestnej doprave zavádza nový typ podnikania, a to dispečing. Nepôjde o podnikanie, pre ktoré sa bude získavať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ale o podnikanie, ktoré bude upravené práve zákonom o cestnej doprave. Pod dispečingom sa rozumie sprostredkovávanie služieb na prepravu osôb vozidlami s kapacitou najviac deväť osôb vrátane vodiča pomocou digitálnej platformy (napríklad aplikácie v telefóne), telefónu, alebo iným spôsobom.

Na prevádzkovanie dispečingu bude požadované buď osobitné povolenie na prevádzkovanie dispečingu alebo oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby. Ak teda podnikateľ má oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby, môže prevádzkovať aj dispečing bez získavania ďalšieho ďalšie povolenia. Ale ak chce niekto prevádzkovať dispečing a nemá oprávnenie na prevádzkovanie taxislužby, musí získať povolenie na prevádzkovanie dispečingu. Postačuje mať pobyt, miesto podnikania alebo sídlo v Európskej únii, byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.

Taxameter – kedy ho vozidlo taxislužby nemusí mať

Podľa doterajšieho zákona o cestnej doprave, ktorý bol účinný len do konca marca, taxameter nemuselo mať len vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné vopred alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy.

S účinnosťou od apríla v tejto súvislosti platí, že vozidlo taxislužby musí byť vybavené taxametrom len vtedy, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času. Ak je napríklad taxislužba poskytovaná na území jedného mesta a cena prepravy je stanovená fixnou sumou päť eur, takéto vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené taxametrom. A to preto, že cena dopravy v tomto prípade je vždy päť eur, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, či čas.

Zverejnenie prepravného poriadku taxislužby

Prevádzkovatelia taxislužby boli podľa doterajších predpisov povinní mať prepravný poriadok zverejnený na svojom webovom sídle a nejakým iným vhodným spôsobom. Od apríla musí byť prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu (ak je zriadený dispečing) alebo musí byť k dispozícii vo vozidle, prípadne musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie), ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.

Od apríla si tak prevádzkovateľ taxislužby môže zvoliť spôsob sprístupnenia prepravného poriadku pre svojich cestujúcich. Do konca marca však platilo, že prepravný poriadok musel byť povinne zverejnený na webovom sídle.

Kontrola taxikárov

Prevádzkovatelia taxislužieb sú povinní orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na požiadanie poskytnúť svoje údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých vykonali prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania.

Zároveň pribudli nové kompetencie aj príslušníkom mestskej polície. Príslušník mestskej polície má oprávnenie zastaviť vozidlá taxislužby a skontrolovať u nich dodržiavanie podmienok prevádzkovania taxislužby.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava