telefón facebook google + youtube
logo

Blog

19.07.2022

Seriál cudzinci 11. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti podľa § 25 zákona o pobyte cudzincov:

- dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm

- platný cestovný doklad (podľa § 2 ods. 1 písm. n) alebo § 125 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov)

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu (§ 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)

- potvrdenie školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, ak ide o lektorskú činnosť (§ 32 ods. 5 písm. g) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie orgánu štátnej správy (Ministerstva kultúry SR) alebo umeleckej agentúry, ak ide o umeleckú činnosť (§ 32 ods. 5 písm. h) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy (Ministerstva kultúry Slovenskej republiky), ak ide o športovú činnosť ( § 32 ods. 5 písm. i) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie o stáži, ak ide o stáž v rámci štúdia mimo územia SR (§ 32 ods. 5 písm. j) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie orgánu štátnej správy (príslušného ministerstva), v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, ak ide o činnosť v rámci programov vlády SR a EÚ (§ 32 ods. 5 písm. k) zákona o pobyte cudzincov) ,

- medzinárodná zmluva (môže byť staršia ako 90 dní), potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy (§ 32 ods. 5 písm. l) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 32 ods. 5 písm. m) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (§ 32 ods. 5 písm. n) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára akreditovaného v SR alebo dokladom o akreditácii novinára pôsobiaceho v SR (§ 32 ods. 5 písm. o) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť (§ 32 ods. 2 písm. b) zákona o pobyte cudzincov)

- výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

- výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch

(§ 121 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov)

- potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení štátneho príslušníka tretej krajiny počas jeho pobytu (§ 32 ods. 6 písm. d) zákona o pobyte cudzincov),

- potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné zabezpečenie pobytu (§ 32 ods. 6 písm. e) s poukazom na § 32 ods. 5 písm. i) zákona o pobyte cudzincov),

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov)

- čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,

- nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo

- čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,

• Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo aj na oddelení cudzineckej polície PZ ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu, udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15 a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje.

• Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa udeľuje na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na obdobie 2 rokov.

• O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti rozhoduje príslušné oddelenie cudzineckej polície v lehote 30 dní od prijatia žiadosti.

• V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. (Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.)

• V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je štátny príslušník tretej krajiny povinný odovzdať policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Predmetný lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou

v špecializačnom odbore infektológia a nesmie byť starší ako 30 dní.

• Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti sa vyberie správny poplatok vo výške 99,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude udelený prechodný pobyt, za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.

• Za maloleté dieťa koná vo veci udelenia prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti zákonný zástupca a ak ho nemá, tak ustanovený opatrovník. Maloleté dieťa staršie ako 15 rokov môže vo veci udelenia prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti konať samostatne, ale v takom prípade žiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom resp. ustanoveným opatrovníkom maloletého a tento podpis musí byť osvedčený. Podľa zákona o správnych poplatkoch sú osoby mladšie ako 18 rokov oslobodené od poplatku za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava