telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Oplatí sa založenie s.r.o. počas podnikania fyzickej osoby?

Založenie s.r.o. počas podnikania fyzickej osoby

 

Ako takáto transformácia prebieha a čo tomu predchádza?

Keďže s.r.o. vznikne ešte počas prevádzkovania živnosti, v tomto prípade samotnej transformácii predchádza založenie obchodnej spoločnosti. Potom nasleduje prevod majetku z podnikania fyzickej osoby do podnikania spoločnosti. Nakoniec dôjde k ukončeniu podnikania živnosti.

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká zápisom do obchodného registra. Vzniknúť ale môže až po splnení niekoľkých náležitostí. Prvou z nich je založenie spoločnosti zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou. Či už ide o zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, dokumenty musia byť podpísané úradne overenými podpismi zakladateľov. Spoločnosť si určí konateľa a správcu vkladov. Zakladatelia tiež musia dokázať, že nemajú daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. To že nemajú tento nedoplatok dokážu súhlasom daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra.

Spoločnosť bude taktiež potrebovať získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení a živnosť ohlásiť odboru živnostenského podnikania okresného úradu(jednotnému kontaktnému miestu) miestne príslušnému podľa svojho sídla.

Aby mohla spoločnosť vzniknúť, spoločníci musia splatiť základné imanie, ktoré je v prípade s.r.o. minimálne 5 000 eur. Pokiaľ je zakladateľom spoločnosti jediná osoba, základné imanie musí splatiť ešte pred vznikom spoločnosti. Okrem peňažných vkladov sú súčasťou základného imania spoločnosti aj nepeňažné vklady. Po splatení základného imania môže spoločnosť podať návrh na zápis do obchodného registra.

Prevod majetku zo živnosti do novovzniknutej spoločnosti 

Úlohou transformácie podnikania zo živnosti na s.r.o. je vlastne vykonávanie tých istých podnikateľských aktivít prostredníctvom s.r.o., aké ste vykonávali ako fyzická osoba. Mení sa len forma podnikania, ktorou bude v tomto prípade spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ako právnická osoba teda budete potrebovať získať majetok, ktorý ste používali pri prevádzkovaní živnosti. Môžete to urobiť vkladom do základného imania, predajom alebo darovaním, pritom jednotlivé spôsoby sa líšia rozličnými účtovnými a daňovými povinnosťami.

Predaj majetku vlastnej s.r.o.

Predaj majetku živnostníka právnickej osobe môžete využiť pri transformácii právnej formy napríklad ak ste základné imanie s.r.o. splatili len peňažnými vkladmi alebo aj časťou nepeňažných vkladov. V tomto prípade je možné previesť zvyšok nepeňažného majetku do spoločnosti aj jeho predajom. Predajnú cenu si môžete určiť vy sami. Kvôli transferovému oceneniu sa ale odporúča použiť obvyklú trhovú cenu.

Z účtovného a rovnako aj daňového hľadiska bude majetok nadobudnutý predajom ocenený obstarávacou cenou, ktorá predstavuje nákupnú cenu plus všetky náklady, ktoré súvisia s obstaraním.

Z pohľadu živnostníka ako predávajúceho však vzniknú určité rozdiely. Pri vyradení hmotného a nehmotného majetku z dôvodu predaja je daňovým výdavkom jeho zostatková cena. Ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov obmedzujú výšku príjmov z predaja tohto majetku (napríklad osobné automobily). Ak ide o hmotný majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania, daňovým výdavkom pri jeho predaji je vstupná cena. Pri pozemkoch však najviac do výšky príjmov z ich predaja. V prípade zásob pri ich predaji zvýši základ dane z príjmov fyzickej osoby ich predajná cena.Daňový výdavok v súvislosti s predanými zásobami bol uplatnený pri ich obstaraní alebo pri ich vyskladnení, pokiaľ daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Vklad majetku do základného imania s.r.o.

Spoločnosť môže nadobudnúť majetok zo živnosti napríklad aj vkladom do základného imania pri jej založení. Do základného imania môže spoločnosť vložiť peňažné aj nepeňažné vklady. Peňažné vklady sa oceňujú menovitou hodnotou. Nepeňažné vklady sa podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oceňujú na základe znaleckého posudku. Nepeňažný vklad však môže byť aj nižší ako hodnota zistená znaleckým posudkom. Spolu so sumou sa však musí uviesť v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine.

Z daňového hľadiska môže byť nepeňažný vklad ocenený v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách. Ocenenie nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách upravujú ustanovenia § 17b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a oceneniu nepeňažného vkladu v pôvodných cenách sa zas venujú ustanovenia § 17d zákona o dani z príjmov.

Aj z hľadiska živnostníka ako predajcu majetku je potrebné v tejto súvislosti vykonať isté úpravy základu dane z príjmov. Postup je pri tom odlišný v závislosti od toho, či prijímateľ vkladu ocení nepeňažný vklad v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách.

Ak prijímateľ vkladu, a teda spoločnosť ocení nepeňažný vklad v reálnych hodnotách, na predajcu sa budú vzťahovať úpravy základu dane uvedené v § 17b zákona o dani z príjmov. Naopak ak prijímateľ vkladu ocení nepeňažný vklad v pôvodných cenách, predajca - živnostník vykoná úpravy základu dane uvedené v § 17d zákona o dani z príjmov.

 

Okrem toho treba brať do úvahy, že vklady do základného imania nie sú pre fyzickú osobu – živnostníka daňovým výdavkom. 

 

Darovanie majetku vlastnej s.r.o.

Jedným zo spôsobov ako previesť majetok na svoju s.r.o., je jeho darovanie. Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa v účtovníctve majetok obchodnej spoločnosti nadobudnutý darovaním ocení reálnou hodnotou. V niektorých prípadoch si však účtovná jednotka stanovuje cenu sama. V súvislosti s daňovými povinnosťami treba posudzovať aj vstupnú cenu tohto majetku pre s.r.o., ktorý bol súčasťou obchodného majetku fyzickej osoby – živnostníka. Vstupnou cenou darovaného odpisovaného majetku bude jeho zostatková cena zistená u darcu pri jeho vyradení, tzn. zostatková cena u fyzickej osoby – živnostníka. Vstupnou cenou neodpisovaného majetku bude obstarávacia cena u darcu, teda fyzickej osoby – živnostníka. 

Keďže z pohľadu fyzickej osoby (živnostníka) dary nie sú daňovým výdavkom, preto ani zostatková cena odpisovaného majetku, prípadne reálna hodnota,obstarávacia cena, vlastné náklady neodpisovaného majetku, zásob a podobne nie sú daňovým výdavkom a zvyšujú základ dane z príjmov.

 

A keďže sa vo vzťahu k spoločnosti považujete za závislé osoby, pri predaji alebo darovaní majetku je potrebné vziať do úvahy aj pravidlá transferového oceňovania. To znamená, že by ste si mali určiť obvyklé ceny.

 

Posledný krok: Zrušenie živnosti 

Posledným krokom transformácie živnosti na s.r.o. je samotné ukončenie živnosti. Ukončenie alebo zrušenie živnosti sa uskutočňuje oznámením tejto skutočnosti príslušnému živnostenskému úradu (resp. odboru živnostenského podnikania okresného úradu, jednotnému kontaktnému miestu) na mieste podľa bydliska fyzickej osoby. Zrušenie živnosti je úplne zadarmo. Realizuje sa vyplnením jednostranného formuláru.

Živnosť je však možné zrušiť aj elektronicky, a to cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Potrebujete k tomu len štandardné hardvérové a softvérové vybavenie, elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu. Doklad o ukončení živnosti, čiže potvrdenie o ukončení podnikania sa vám zíde aj pri oznamovacích povinnostiach voči iným inštitúciám.

 

Oznámenie o zrušení živnosti daňovému úradu a zdravotnej poisťovni

Po ukončení podnikateľskej činnosti fyzickej osoby zaniká aj príjem, ktorý bol predmetom zdanenia. Ak ste nepožiadali kontaktné miesto o zrušenie registrácie na platenie dane, do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti musíte požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie. V prípade, že ste to oznámili už na kontaktnom mieste, nezabudnite do 15 odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň z príjmov vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ).

Podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je zrušenie živnosti potrebné oznámiť aj zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti. Zaniknutím živnosti sa totiž zmení platiteľ vášho poistného. A síce vám zrušením živnosti zaniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, túto skutočnosť ale Sociálnej poisťovni oznamovať nemusíte.

Daňové priznanie fyzickej osoby po zrušení živnosti

V súvislosti s ukončením živnosti vznikajú fyzickej osobe aj povinnosti ohľadom daňového priznania. Ak živnostník viedol účtovníctvo, pri ukončení živnosti bude potrebné pouzatvárať účtovné knihy. S ukončením podnikania súvisí aj zisťovanie základu dane z príjmov a jeho špecifické úpravy bez ohľadu na to, či živnostník viedol účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňoval paušálne výdavky.

Ak živnostník viedol jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, ku dňu skončenia podnikania je povinný uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Rovnako ako v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve bude potrebné vyčísliť výsledok hospodárenia. Kým v jednoduchom účtovníctve je výsledok hospodárenia zároveň aj základom dane z príjmov, v podvojnom je potrebné výsledok hospodárenia upraviť o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Okrem živnostníci,ktorí v zdaňovacom období skončili podnikaniesú povinní vykonať aj špecifické úpravy základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Úpravy sa líšia v závislosti od toho, či živnostník viedol jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu, podvojné účtovníctvo alebo si uplatňovalpaušálne výdavky.

Podnikateľ, ktorý si zrušil živnosť je tiež povinný do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda spravidla do konca marcapodať daňové priznanie. Ak navyše viedol účtovníctvo, musí do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vložiť ju do registra účtovných závierok. Nesmie to byť však neskôr ako v termíne na podanie daňového priznania.


Ak máte záujem o založenie s.r.o. stačí vyplniť našu nezáväznú objednávku a budeme Vás kontaktovať. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava