telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Založenie s.r.o. pre ZŤP osoby - výhody a povinnosti

Najprv je však nutné vymedziť, kto zapadá pod pojem ZŤP. Za osobu zdravotne ťažko postihnutú možno považovať tie fyzické osoby, ktoré sú na základe zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení uznané za invalidné alebo  na základe zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú definované ako osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Každá takáto osoba musí byť držiteľom preukazu ZŤP alebo držiteľom dokladu o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou.

ZŤP osoby, rovnako ako iné zárobkovo činné osoby, sú povinné nahlásiť seba a svojich zamestnancov do sociálnej i zdravotnej poisťovne, no percento odvodu do zdravotnej poisťovne sa po predložení dokladu znižuje na 7% (pre seba) a 2% pre zamestnancov. Pred prvým daňovým priznaním platí takáto osoba do zdravotnej poisťovne odvody v minimálnom vymeriavacom základe na zdravotné poistenie, ktorý je 319,58€ a minimálna výška odvodu 22,36€. ZŤP živnostníkov sa tak isto týkajú aj nižšie sociálne odvody. V takýchto prípadoch platí výnimka z platenia poistenia v nezamestnanosti s výškou 1% z vymeriavacieho základu. Táto výnimka sa nevzťahuje na osobu, ktorej:

  • bol priznaný invalidný dôchodok a má dôchodkový vek,
  • bol priznaný starobný dôchodok,
  • bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu 70% poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Živnostník so zdravotným poistením má nárok na príspevok na asistenta. Ten musí mať viac ako 18 rokov a musí byť spôsobilý na právne úkony. Tento príspevok sa môže pohybovať od 386,94€ do 849,39€ a je vyplácaný v mesačnom intervale. Výška príspevku sa vypočíta ako interval od 41% do 90% práce vypočítanej z priemernej mzdy za predchádzajúci rok.

Zdravotne postihnutá osoba je rovnako oslobodená od používania registračnej pokladnice. Vyplýva to zo zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní registračnej pokladnice.  Živnostníci so ZŤP preukazom sú však povinní namiesto toho vydávať zákazníkom doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby. Doklad musí obsahovať:

  • informácie o firme (obchodné meno, miesto podnikania),
  • dátum predaja,
  • názov výrobku alebo služby a množstvo,
  • cenu (pri viacerých výrobkoch aj samostatné ceny, aj výslednú),
  • adresu prevádzky.

Začínajúci zdravotne postihnutí podnikatelia majú tiež nárok na príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Tento príspevok poskytuje ÚPSVaR, v územnom obvode, v ktorom živnostník začína podnikať alebo má v ňom trvalý pobyt. Príspevok sa poskytuje živnostníkovi, ktorý je vedení v evidencii uchádzačov najmenej tri mesiace a svoju zárobkovú činnosť bude prevádzkovať nepretržite  najmenej dva roky.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava