telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Založenie spoločnosti s.r.o.

Od kompletnej administratívnej záťaže Vás vie zachrániť práve sro-start.sk

V prípade záujmu o založenie spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.

Na Slovensku je možné podnikať viacerými spôsobmi, v prípade právnickych osôb je štatisticky najobľúbenejším spôsobom, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Voľba tohto typu spoločnosti má množstvo výhod, založenie s.r.o. je však trochu komplikované, preto vám ponúkame zjednodušený prehľad ako pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným postupovať.

Voľba názvu a sídla firmy

Názov spoločnosti si môžete zvoliť podľa svojej ľubovôle, treba však dodržiavať zákonné podmienky. Názov musí byť unikátny. To znamená, že v ORSR, nesmie existovať subjekt s rovnakým menom aké ste si zvolili vy. Názov takisto nesmie byť registrovanou ochrannou známkou. Tie si môžete skontrolovať na webe Úradu priemyselného vlastníctva.

Ako sídlo spoločnosti si môžete zvoliť byt, dom alebo aj nebytový priestor. V prípade, že danú nehnuteľnosť nevlastníte však potrebujete súhlas jej majiteľa.

Určenie predmetu podnikania

Veľmi dôležitý krok ktorý budúcim podnikateľom často spôsobuje vrásky na čele. Väčšina spoločností s ručením obmedzeným vykonáva činnosti spadajúce pod voľné, viazané alebo remeselné živnosti.

Kam zaradíte svoj predmet podnikania je na vás, pozor si musíte dať ak váš predmet spadá pod viazanú alebo remeselnú živnosť, Vtedy je nutné ustanoviť zodpovedného zástupcu. Ten musí predložiť svoj súhlas s ustanovením do tejto funkcie a taktiež doklady preukazujúce jeho odbornú, prípadne inú, spôsobilosť.

Spísanie Spoločenskej zmluvy/Zakladateľskej listiny a príprava ostatných dokumentov

Ak ste jediným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, v tomto bode spisujete Zakladateľskú listinu. Ak má vaša spoločnosť viacero spoločníkov, je nutné spísať Spoločenskú zmluvu.

Ak spol. sro. zakladá jedna fyzická osoba, táto osoba môže byť spoločníkom v maximálne troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Takáto spoločnosť, s jedným vlastníkom, zároveň nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tiež je potrebné písomne ustanoviť niektorého zo spoločníkov do funkcie konateľa, ustanoviť spoločníkov do dozornej rady (iba v prípade ak spoločnosť dozornú radu má, pretože táto pri sro. nie je povinná) a taktiež určiť správcu vkladov spoločníkov, vložených pred vznikom sro.

Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina musí v roku 2015 obsahovať údaje podľa § 110 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Všetky podpisy na zmluvách resp. listinách musia byť úradne overené.

Súhlas správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra

Získanie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra je potrebné len v prípade, že spoločníci majú nedoplatky na Daňovom úrade. V prípade viacerých spoločníkov potrebné získať od každého z nich. Spoločnosť s ručením obmedzeným totiž nemôže zakladať osoba s daňovým nedoplatkom či s dlhom na cle.

Súhlas vydáva príslušný miestny daňový úrad na základe písomnej žiadosti.

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, musíte podať na príslušnom miestnom okresnom úrade podľa sídla spoločnosti, na odbore živnostenského podnikania. Žiadosť podáva, buď konateľ spoločnosti, všetci spoločníci alebo aj iná osoba, ustanovená spoločníkmi, ktorá má úradne osvedčené splnomocnenie.

Netreba už splatenie základného imania vkladmi spoločníkov

Základné imanie spoločnosti, teda suma vkladov všetkých spoločníkov, musí byť pre rok 2020 minimálne 5000 €. Imanie splatiť netreba, stačí len prehlásenie správcu vkladu (jeden zo zakladateľov), že dané finančné prostriedky má k dispozícii.


Zápis spoločnosti do obchodného registra

Po splnení predošlých bodov je konečne možné pristúpiť k podaniu návrhu zápisu spoločnosti do obchodného registra. Dôležité je dať si pozor aby ste návrh podali do 90 dní od dátumu založenia spoločnosti.

Návrh môžete podať buď osobne, na registrovom súde v krajskom meste podľa sídla spoločnosti, na živnostenskom úrade alebo elektronicky na portáli www.slovensko.sk

K návrhu je potrebné priložiť aj nasledovné dokumenty:

  • Formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov
  • Zakladateľská listina (jeden spoločník), alebo Spoločenská zmluva (viacero spoločníkov) s notárskym osvedčením podpisov všetkých spoločníkov, v dvoch vyhotoveniach.
  • Živnostenské oprávnenie, poprípade výpis zo živnostenského registra, dve notársky overené kópie
  • Súhlas správcu dane – prikladá sa len, ak máte nedoplatky na Daňovom úrade a vyžaduje sa pre každého spoločníka (zakladateľa) zakladajúcej firmy
  • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu,
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v orsr spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva
  • Podpisový vzor konateľa/konateľov
  • Ak je jediný spoločnik: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným poločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
  • Kolky v hodnote 300,- Eur

Registrový súd následne zapíše novú spoločnosť do ORSR do dvoch dní odo dňa podania návrhu.

Registrácia na daň z príjmov na daňovom úrade

Po založení novej spoločnosti máte povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade. Musíte tak urobiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom spoločnosť získala oprávnenie na podnikanie

V náväznosti na registráciu spoločnosti, daňový úrad vydá spoločnosti s.r.o. osvedčenie o registrácií a pridelí desaťmiestne daňové identifikačné číslo, skrátene DIČ.


Služby našej spoločnosti

V prípade ak využijete služby našej spoločnosti, budete ušetrený od byrokracie. Naša cena za založenie s.r.o. je nižšia ako keby ste si ju zakladali sami.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava