telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Založenie živnosti na prekladateľstvo alebo vyučovanie cudzích jazykov.

Príklad: Máme Janku, ktorá pracuje v medzinárodnej firme na obchodnom oddelení. Stará sa o nemecky hovoriacich klientov. Hovorí plynule nie len po nemecky, ale aj po francúzsky. Taktiež množstvo dokumentov aj prekladá. Chcela by si však založiť vlastnú firmu. Práca ju však baví a nechce sa jej hneď vzdať, preto sa rozhodne si založiť živnosť popri zamestnaní. Okrem prekladateľstva a tlmočníctva sa chce venovať aj vyučovaniu týchto jazykov.

 

Živnosť popri zamestnaní

Janke sa živnosť oplatí popri zamestnaní. Výhodou je, že prvý rok nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne a preddavky na zdravotné poistenie si môže zo začiatku nastaviť na nulovú sumu. Potrebný je však prvý krok, a tým je založenie živnosti.

Akú živnosť potrebujete

Pre prekladateľstvo a tlmočníctvo je potrebné si zriadiť živnosť „Prekladateľské a tlmočnícke služby“. Ak chcete vyučovať cudzie jazyky, je potrebné si zvoliť živnosť „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“. Pomocou týchto živností nemôžete vykonávať úradné preklady.

Jedná sa o viazané živnosti, takže pre obe je potrebné spĺňať rovnaké všeobecné podmienky, ktoré platia pre založenie živnosti, no okrem toho aj podmienky, ktoré platia pre viazané živnosti. Ak ešte neviete, aké činnosti chcete v živnosti vykonávať, zvoľte si obe živnosti a neskôr nebudete mať problém, ak budete chcieť učiť, resp. prekladať. V našom príklade sa chce Janka venovať obom činnostiam, preto si vyberie obe živnosti.

Aké podmienky je potrebné splniť

Prekladateľské a tlmočnícke služby a aj Vyučovanie v odbore cudzích jazykov sú viazané živnosti. Okrem všeobecných podmienok je potrebné spĺňať aj podmienku odbornej spôsobilosti. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

1. Všeobecné podmienky prevádzkovania viazanej živnosti sú:

  • Vek aspoň 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť v slovenskom jazyku) – občan SR ho predkladať nemusí, pretože živnostenský úrad si ho vyžiada sám.

2. Osobitná podmienka –preukázanie odbornej spôsobilosti, a to niektorým z týchto spôsobov:

  • diplomom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole,
  • vysvedčením o štátnej jazykovej skúške,
  • preukázaním aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý chcete vyučovať, prekladať alebo tlmočiť.

POZOR! Ak získate živnosť, je potrebné vedieť, že sa vzťahuje len na jazyk, v ktorom ste dokladovali odbornú spôsobilosť. Ak ste vyštudovali nemčinu, nemôžete vyučovať francúzštinu, a to aj keď hovoríte plynule po francúzsky. Živnosť vám bude umožnená len na nemecký jazyk. Ak však máte vyštudovaných viac jazykov, alebo viete preukázať odbornú spôsobilosť spôsobmi, ktoré sú spomenuté vyššie, na viac jazykov, môžete vykonávať živnosť aj na tieto jazyky. Poplatok za živnosť sa platí len raz, bez ohľadu na počet jazykov.

V prípade, že ste študovali v zahraničí, dajte si vopred diplom uznať ministerstvom školstva SR.

 

Aké sú poplatky za živnosť

V prípade viazaných živností je správny poplatok 15 eur za každú viazanú živnosť. Ak podáte žiadosť elektronicky, napríklad cez portál www.sro-start.sk, ušetríte až 50 % zo správneho poplatku a zaplatíte len 7,50 eur za viazanú živnosť.

Janka z nášho príkladu sa rozhodla pre obe živnosti. Má štátne skúšky z nemčiny a aj francúzštiny, preto môže živnosti poskytovať v oboch jazykoch. Správny poplatok bude platiť len raz za jednu živnosť (aj napriek tomu, že bude mať 2 jazyky). Poplatok bude teda 2 x 15 eur (alebo 2 x 7,5 eur, ak si Janka dá založiť živnosť online).

Postup ako na založenie živnosti

Aby ste mohli prekladať, tlmočiť alebo vyučovať cudzie jazyky, musíte najprv získať živnostenské oprávnenie. Ten vám vydá príslušný živnostenský (okresný) úrad podľa vášho trvalého bydliska (pre fyzickú osobu) alebo podľa sídla firmy (ak ste právnická osoba).

 

Živnosť je možné založiť dvomi spôsobmi:

1. klasicky – je potrebné navštíviť živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska

2. online – elektronicky cez portál www.sro-start.sk 

K ohláseniu živnosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

- doklad preukazujúci vašu odbornú spôsobilosť alebo spôsobilosť zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)

- oprávnenie užívať nehnuteľnosť v prípade, že adresa miesta podnikania je iná ako adresa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby

- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR

- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, v prípade, že je ustanovený.

 

Čo všetko zahŕňa táto živnosť?

Živnosti „Prekladateľské a tlmočnícke služby“ a „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“ vám umožnia robiť tieto činnosti:

  1. Viesť vlastné jazykové kurzy alebo vyučovať v rôznych vzdelávacích inštitúciách.
  2. Poskytovať prekladateľské a tlmočnícky služby z jedného jazyka do druhého, vrátanie tlmočenia do a zo znakovej reči. Z činnosti prekladateľské a tlmočnícke služby sú vylúčené služby tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3.  

Úradné preklady do živnosti nespadajú

Aby ste mohli vykonávať úradné preklady, potrebujete príslušné vzdelanie a päť rokov dokázateľnej praxe. Taktiež je nutné absolvovať odbornú prekladateľskú skúšku. O ňu je potrebné požiadať na Ministerstve spravodlivosti SR. Po jej zvládnutí budete zapísaní do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.)

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava