telefón facebook google + youtube
logo

Blog

25.06.2019

Živnosť pre občanov členských štátov EÚ v SR

Živnosťou, teda živnostenským podnikaním, sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. rozumie nepretržitá činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Základnou podmienkou je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnostenské oprávnenie je oprávnením na vykonávanie živnosti, ktoré platí pre celú SR.

Kto je občan Európskej únie a aké má práva?

Za občana Európskej únie sa považuje každý občan členských štátov Európskej únie: občan Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojené kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švédska a Talianska.

V rámci Európskej únie platí sloboda podnikania, teda právo zriadiť si živnosť v inom členskom štáte bez toho, aby bol živnostník v druhom členskom štáte diskriminovaný alebo obmedzovaný. Každý občan Európskej únie má právo podnikať ako živnostník v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie.

Rovnaké právo sa vzťahuje aj na občanov európskych štátov, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru; občanov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Prevádzkovanie živnosti občanom EÚ na Slovensku

Občan ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru môže na Slovensku prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako samotný občan SR. Avšak ešte pred začatím podnikania je potrebné vykonať určité úkony - v závislosti od typu pobytu v SR.

Občan členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Aby mohol v SR začať podnikať, postačuje iba získanie živnostenského oprávnenia, t. j. ohlásenie živnosti živnostenskému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu.

Naopak, občan členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt, sa považuje za zahraničnú fyzickú osobu. Aby mohol začať podnikať, musí:

  1. ustanoviť zodpovedného zástupcu, t. j. fyzickú osobu, cez ktorú bude zabezpečovať odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti (tá musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti),
  2. získať živnostenské oprávnenie, t. j. ohlásiť živnosť živnostenskému úradu príslušnému podľa miesta podnikania.

V obidvoch prípadoch platí, že občan Európskej únie môže začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti.

Občan Európskej únie môže na Slovensku vykonávať živnosť dňom jej ohlásenia.

Občan Európskej únie s trvalým pobytom v niektorom členskom štáte Európskej únie nemusí po získaní živnostenského oprávnenia vykonať zápis do obchodného registra SR. Do obchodného registra sa povinne zapisujú len cudzinci ako zahraničné fyzické osoby s trvalým pobytom mimo členských štátov Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré musí občan EÚ na Slovensku splniť

V SR je možné prevádzkovať tri druhy živností – voľné, remeselné a viazané. Žiadateľ o oprávnenie, teda aj občan Európskej únie, musí v zmysle živnostenského zákona spĺňať určité podmienky.

Občania Európskej únie môžu na Slovensku podnikať za splnenia tých istých podmienok ako občania SR.

Splnenie všeobecných podmienok - vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť sa vyžaduje pri ohlasovaní všetkých druhov živnosti. V prípade prevádzkovania remeselnej alebo viazanej živnosti je okrem všeobecných podmienok nutné spĺňať aj osobitné podmienky (odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti). Splnenie osobitných podmienok musí občan Európskej únie preukázať napríklad osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy, dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore alebo aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie.

Prílohy, ktoré potrebuje občan Európskej únie k ohláseniu živnosti na Slovensku

Ohlásenie živnosti sa robí prostredníctvom formulára. Okrem neho musí občan Európskej únie na príslušnom živnostenskom úrade predložiť tieto doklady:

  • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov. Ak ide o občana Európskej únie s udeleným pobytom na Slovensku dlhšie ako šesť mesiacov, stačí výpis z registra trestov SR. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.
  • Doklad oprávňujúci užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania. Ak občan Európskej únie bude prevádzkovať živnosť v nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom predloží list vlastníctva. Ak bude prevádzkovať živnosť v prenajatej nehnuteľnosti, predloží napríklad nájomnú zmluvou alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prevádzkovaním živnosti.
  • Doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. To platí len pri ohlasovaní remeselnej alebo viazanej živnosti.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť vo výške 15 eur.

Ak občan Európskej únie splnil všetky podmienky, živnostenský úrad mu do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené, vydá živnostenské oprávnenie.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava