telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Živnosť popri štúdiu v roku 2018

Podmienky pre prevádzkovanie živnosti

Aj keď môžu začať podnikať už stredoškoláci, dolnou hranicou, ktorú musia dosiahnuť je vek 18 rokov. Ak túto podmienku nespĺňajú, podnikať zatiaľ nemôžu. Študenti, ktorí dosiahli vek 18 rokov, môžu podnikať avšak po splnení ďalších podmienok charakterizovaných pre konkrétny typ podnikania.

Daňové povinnosti podnikajúcich študentov v roku 2018

Príjem študenta podnikateľa sa zdaňuje rovnakým spôsobom ako príjem ktorejkoľvek inej podnikajúcej osoby. Študent teda nezískava žiadne zvýhodnenia ani daňové úľavy. Rozdiel v zdaňovaní nie je ani medzi dennými a externými študentmi.

Študent podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Ktorú možnosť si vyberie, je na ňom. Príjmy si môže znížiť buď o paušálne výdavky, po splnení zákonných podmienok, alebo o skutočné výdavky.

Paušálne alebo skutočné výdavky: Ktorá možnosť je pre študenta výhodnejšia?

K tomu, ktorá možnosť je výhodnejšia sa dá dospieť kalkuláciou: cost/benefit. Čiže študent by si mal uvedomiť, ktorá možnosť uplatňovania daňových výdavkov mu prinesie väčší finančný prospech v pomere k vynaloženým nákladom. Ak si študent nie je istý, ktorá možnosť je preňho výhodnejšia, mal ba sa obrátiť na odborníka, ktorý mu s tým poradí.

Podnikajúci študent si tiež môže znížiť základ dane z podnikania o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorou je v roku 2018 suma 3 803,33 eur. Pri zdaňovaní podnikania formou živnosti sa uplatňuje progresívne zdanenie. Teda pri zdaniteľnom základe nepresahujúcom 35 022,31 eur zaplatí daň z príjmov vo výške 19 %. Ak túto sumu presiahne, zaplatí daň z príjmov vo výške 25 %.

Ako je to s odvodmi do sociálnej poisťovne?

Pri študentoch, ktorí ešte nikdy nepodnikali sociálna poisťovňa nerobí rozdiely medzi stredoškolákmi, vysokoškolákmi, externistami, či študentmi denného štúdia. Ak s podnikaním začne v roku 2018, povinnosť platiť daň mu vzniká až od 1. 7. 2019, a to len v tom prípade, že v roku 2018 dosiahol príjmy nad 5 298 eur. Pokiaľ túto sumu neprekročil, sociálne poistenie platiť nemusí.

Zdravotné poistenie odvádzané živnostníkmi popri škole v roku 2018

Rovnako ako každý iný podnikateľ, aj študenti musia byť zdravotne poistení a musia platiť poistné, respektíve preddavky na poistné.

Aj keď je zdravotné poistenie založené na platení preddavkov a ročnom zúčtovaní poisteného za kalendárny rok, pri študentoch to vždy neplatí. Ak však študent počas roka preddavky neplatí, jednorazovo zaplatí vyššie poistné na základe ročného zúčtovania.

Dôležité je si ujasniť, kto je platiteľom poistného. Niekedy môže byť študent samoplatiteľom a niekedy môže byť platiteľov poisteného viac, dochádza tak k súbehu viacerých platiteľov. Podľa toho rozdeľujeme podnikajúcich študentov do dvoch skupín.

Študenti, za ktorých platí poistné štát

V týchto prípadoch platí poistné štát:

  • ak podnikajúci študent študuje na strednej škole
  • ak podnikajúci študent študuje na vysokej škole, a to dennou alebo externou formou avšak nedovŕšil vek 26 rokov a nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • ak podnikajúci študent študuje na vysokej škole dennou formou štúdia avšak nedovŕšil vek ako 30 rokov a nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • ak študent doktorandského štúdia študuje dennou formou štúdia a pritom nedovŕšil 30 rokov, nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program

Študenti, za ktorých platí poistné štát sa stávajú platiteľom poistného ako samostatne zárobkovo činná osoba. Poistné však za nich platí aj štát.

Podnikajúci študenti nie sú však povinní platiť preddavky na zdravotné poistenie od úplného začiatku keďže:

  • suma na výpočet nie je hneď na začiatku známu
  • preddavky na zdravotné poistenie za nich platí štát

Platiť preddavky na zdravotné poistenie musia až od v poradí druhého roku nasledujúceho po roku začatia podnikania. Nemusia platiť ani minimálne preddavky, keďže sú poistencom štátu. Na týchto študentov sa nevzťahuje ani minimálny vymeriavací základ pri ročnom zúčtovaní poistného. Teda ak ich vymeriavací základ z ročného zárobku bude nižší ako je minimálny vymeriavací základ určený štátom, čo je pre rok 2018 je to suma 4 290 eur, poistné sa im vypočíta z vymeriavacieho základu z ich ročného zárobku.

Ako príklad si uvedieme študenta X, ktorý má 23 rokov, je študentom denného štúdia na vysokej škole a v januári 2018 si otvoril živnosť. Preddavky na zdravotné poistenie platiť nemusí, keďže ich zaňho platí štát. Sám ich začne platiť až od roku 2018, a to len ak bude ich suma viac než 3 eurá. Preddavky vypočítava zdravotná poisťovňa na základe daňového priznania z roku 2018. Študent za rok 2018 dosiahne vymeriavací základ vo výške 1900 eur. Zdravotná poisťovňa mu vypočíta poistné z tejto sumy, nie z minimálneho vymeriavacieho základu, keďže na tohto študenta sa minimálny vymeriavací základ nevzťahuje.

Podnikajúci študenti – samoplatitelia poistného

Osobitnou skupinou sú študenti, ktorých sme neuviedli vyššie. A to napríklad vysokoškolskí študenti, ktorí študujú externe a dovŕšili už vek 26 rokov. Patria tu tiež doktorandi, ktorí študujú externe alebo študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí už dosiahli vek 30 rokov.

Študent môže vystupovať buď ako samoplatiteľ, a platiť si tak poistné sám, alebo platí poistné štát, ak však ide o študenta, ktorý je evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Povinnosťou týchto podnikajúcich študentov je nielen platenie preddavkov počas kalendárneho roka, musia tiež zaplatiť poistné na základe ročného zúčtovania.

Externí študenti vysokej školy, ktorí sú starší ako 26 rokov a sú evidovaní na úrade práce poistné platiť nemusia, platiteľom poistného je štát. Avšak len do chvíle kým nezačnú podnikať. Ak začnú podnikať, poistné si musia platiť sami. Platiť musia tiež preddavky, ktoré ak nie sú známe, určia si ich oni sami v minimálnej výške 60,06 pre rok 2018.

Z minimálnej výšky vymeriavacieho základu im zdravotná poisťovňa vypočíta poistné aj v ročnom zúčtovaní. Pričom sa prihliada na počet mesiacov podnikania.

Ako príklad uvedieme študenta Y, ktorý študuje na vysokej škole externe a má 27 rokov. Keďže je evidovaný na úrade práce, poistné a teda aj preddavky zaňho platí štát. Od januára 2018 však začne podnikať, stáva sa teda samoplatiteľom poistného. Musí tiež platiť preddavky na zdravotné poistenie a to v minimálnej výške 60,06 eura. Keďže je považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu, poistné si platí sám. Zdravotná poisťovňa mu vypočíta poistné z minimálneho vymeriavacieho základu.

V prípade, že by študent Y vystupoval ako zamestnanec, preddavky na zdravotné poistenie by si určoval sám. Mohol by sa teda rozhodnúť, či chce platiť preddavky počas roka alebo zaplatí poistné v ročnom zúčtovaní, ktoré mu vypočíta zdravotná poisťovňa.

Môže rodič naďalej poberať daňový bonus a prídavky na dieťa, ktoré začne podnikať?

Rodič respektíve opatrovník poberá daňový bonus a prídavky na dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené. Okrem toho musí dosahovať príjmy v dostatočnej výške, zo zamestnania je to minimálne 2 430 eur. Podnikaním študenta, zodpovedná osoba nestráca nárok na daňový bonus alebo na prídavky na dieťa.

Ak chcete založiť živnosť, radi Vám s tým pomôžeme, stačí vyplniť jednoduchú objednávku a všetko ostatné je na nás.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava